×

Electrostatic interactions and stability of dusty plasmas and the multicomponent ornstein-zernike equation

Авторы: Filippov A.V., Fortov V.E., Starostin A.N., Reshetniak V.V., Tkachenko I.M.

Возврат к списку